Põhikiri

 

Mittetulundusühingu TEEME põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing TEEME (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Ühingu asukohaks on Viljandi linn, Eesti Vabariik.

1.3. Ühingu eesmärgiks on tegutseda avalikes huvides, tõsta inimeste sotsiaalset kaasatust, ennetada tõrjutuse teket ja tugevdada eneseusku ning pakkuda erinevatele sihtgruppidele õpivõimalusi.

1.4. Ühingu põhitegevusteks on sotsiaalsete, kultuuriliste ja hariduslike teenuste osutamine lastele ja täiskasvanutele sh: tugiisikuteenuse osutamine peredele ja lastele; erivajadustega inimeste abistaja teenus; töötute ja vähehõivatute aktiveerimine; nõustamisteenused; taaskasutuskeskuse loomine ja toodangu müümine; koolitused; koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega; laagrid; heategevusürituste korraldamine; toitlustusteenus; terviseedendus, taimekasvatus jm.

2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise kord

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, on tutvunud ja kohustub täitma ühingu põhikirja ja ühingu head tava.

2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija juhatuse kehtestatud vormil avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse saamisest ühe kuu jooksul.

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Avalduse esitanud liige, sõltumata avalduse esitamise hetkest, on kohustatud tasuma kogu majandusaasta liikmemaksu. Liige arvatakse ühingu liikmete nimekirjast välja juhatuse otsusel avalduse saamisest kahe kuu jooksul.

2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusel, kui liikme tegevus on vastuolus ühingu põhikirjaga või kahjustab ühingu mainet, samuti kui liige ei täida ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid või ei ole tasunud liikmemaksu kahe aasta jooksul vastavalt kehtestatud korrale või ei ole kahe aasta jooksul osalenud ühingu ühelgi üldkoosolekul või ühingu korraldatud üritusel.

2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades liikmele koosoleku toimumisest ja liikme väljaarvamise küsimuse arutelust kirjalikult ette vähemalt 14 päeva e-posti teel, e-posti aadressi puudumisel SMS-i või posti teel. Liikme väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik juhatuse liikmed. Juhatus teatab liikmele viivitamatult kirjalikult e-posti või posti teel tema ühingust väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Juhatuse otsusel ühingust väljaarvatud liige võib esitada kaebuse ühingu järgnevale üldkoosolekule, mille otsus on lõplik.

2.6. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liige tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest. Liikmemaks tuleb tasuda juhatuse teate saamisest ühe kuu jooksul.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
b) osaleda ühingu tegevuses ja üritustel;
c) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
d) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

a) tasuma sisseastumismaksu 15 eurot;
b) tasuma igal aastal üldkoosoleku poolt määratud ulatuses liikmemaksu;
c) järgima tegevuses osalemisel ühingu põhikirja, head tava ja juhtorganite otsuseid;
d) mitte kahjustama ühingu mainet;
e) teatama ühingu juhatusele liikmearvestuseks vajalikud kehtivad kontaktandmed.

3.3. Sisseastumis- ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

3.4. Liikme poolt tasutud sisseastumismaks ja liikmemaks ei kuulu liikmesuse lõppemisel tagastamisele.

4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

a) põhikirja muutmine;
b) tegevuse eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
d) strateegiate ja arengukavade kinnitamine;
e) liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine;
f) majandusaasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
g) majandusaasta aruande kinnitamine;
h) revisjoni määramine vastavalt vajadusele;
i) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühingu esindaja määramine;
j) liitudesse ja organisatsioonidesse astumise ning väljaastumise otsustamine;
k) ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
l) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Ühingu ühingu juhatus kutsub korralise üledkoosoleku kokku vähemalt kaks korda aastas. Juhatus teatab liikmetele üldkoosoleku kokkukutsumisest vähemalt 7 päeva ette saates teate liikmete poolt juhatusele teatatud e-posti aadressidele, selle puudumisel posti aadressile. Teates avaldatakse üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

4.4. Üldkoosolek võib toimuda ka e-posti või Skype teel. Juhatus korraldab sel juhul üldkoosoleku läbiviimise ning vastuvõetud otsuste kohta protokolli koostamise.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

4.6. Üldkoosolekul hääletamisel on igal liikmel üks hääl. Liige võib osaleda üldkoosolekul esindaja kaudu, kes esindab liiget kirjaliku volikirja alusel. Volikiri lisatakse üldkoosoleku protokollile. Esindajaks võib olla vaid teine liige.

4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Põhikirjalise eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

5. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2 liiget

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.4. Juhatuse otsus tehakse mõlema juhatuse liikme poolthäälega.

5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kolme kuu jooksul.

 

6. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel antakse parast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik õiguslikule juriidilisele isikule.

6.4. Tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-de nimekirja liikmeks arvamise korral antakse allesjääv vara üle mõnele teisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule vastavalt tulumaksuseaduse §-le 11.

 

Ühingu põhikiri on vastu võetud ühingu asutajaliikmete poolt 8. juulil 2009. aastal. Ühing on asutatud määramata ajaks.

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 7. mail 2012.a.