Meie Hea Tava

MTÜ Teeme (edaspidi ühendus) väärtustab oma tegevuses ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes.

Ühenduse koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. MTÜ Teeme kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. MTÜ Teeme lähtub oma tegevustes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab MTÜ Teeme väärika tegutsemise põhimõtted.

MTÜ Teeme visiooniks on „Toimiv sotsiaalteenuste tugikeskus Viljandi Maakonnas“ ja missiooniks on „ Luua soodne keskkond ja võimalused sotsiaalsete tugiteenuste arenguks Viljandis. Toetame probleemidesse sattunud isikuid aktiivsesse ellu tagasi pöördumisel“

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

Ühendus:

1. järgib missiooni ja visiooni täitmisel oma põhikirja ja sisemisi dokumente.
2. väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Kaasab inimesi kodanikuühiskonna edendamisse ja peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks.
3. saades vahendid oma tegevuseks, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

Ühendus:

4. ilmutab kodanikujulgust ühiskonnas ebaõiglus ilmnemisel.
5. nähes seadustes ja teistes õigusaktides ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
6. ei kasuta vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks ega eesmärkide saavutamiseks.
7.Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine.
8. Ühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikul ja lähtub headest raamatupidamistavadest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

Ühendus:

9. hoiab temale usaldatud delikaatset informatsiooni.
10. annab oma tegevusest aru ja vastutab asutajate, liikmete, toetajate ja avalikkuse ees.
11. avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

Ühendus:

12. suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
13. on avatud uutele ideedele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
14. Ühendus on oma tegevuses sõltumatu ja ühingus tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

Ühendus:

15. peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
16. austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

Ühendus:

17. tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
18. ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.