Isikliku abistaja teenuse käivitamine Viljandimaal (2012/13, KÜSK SVF)

 

MTÜ Teeme viib aastatel 2012/13 läbi projekti
„Isikliku abistaja teenuse käivitamine Viljandimaal“

Projeki eesmärk
Jätkusuutliku isikliku abistaja teenuse väljatöötamine Viljandimaal, mille kaudu suurendada erivajadustega inimeste osalemist kõikides eluvaldkondades, tõstes nende aktiivsust ja sidusust ühiskonnas, kujundades seeläbi neile tervist soosivat elukeskkonda.

Projekti tegevused
Isiklike abistajate ja teenuse saajate (puuetega isikud) koolitamine, infopäevade korraldamine, lepingute sõlmimine, koovisoonide läbiviimine, tagaside uuring, läbirääkimised KOV-dega edasise teenuse osutamise osas.

Projekti toimumise aeg ja koht
Viljandimaa, 01.05.2012- 31.10.2013 (s.t 18 kuud)
Koostööd teeme hetkel Karksi, Võhma ja Abja KOV-dega.
Projektiga võivad liituta kõik Viljandimaa omavalitused.

Sihtgrupp

Teenuse saaja:
Teenus on mõeldud liikumis- ja/või nägemis raskustega inimestele, kes vajavad oma igapäevastes toimingutes teise inimese abi. Samas peavad nad ise olema võimelised korraldama teenusega seotud asjaajamist iseseisvalt s.t läbima ka teenuse saamiseks mõeldud koolituse (1 päev, tasuta). Eriti ootame neid puudega isikuid, kes tahavad pääseda välja koduseinte vahelt, et leida uusi väljakutseid oma ellu.

Projekti jooksul saab teenust ca 15 isikut

Isiklik abistaja:
Isiklik abistaja ise ei tohi olla raske või sügava puudega inimene. Üldjuhul ei tohi ta olla kliendi leibkonna liige. Soovitame abistajaks vähehõivatud isikut, kellel oleks võimalik ka 8.00-17.00 vahesel ajal abistaja tööd teha. Teenust osutades tasume töötajale täis sots. maksu, kuigi tema töötasu jääb alla miinimum palga.

Projekti jooksul saab koolitust 20 abistajat.

Projekti kulg
September 2012 – isikliku abistaja teenust saavad kaks inimest Võhma linnast, üks inimene Karksi vallast. Teenuse vastu on huvi tundnud Mõisaküla linn ja positiivse vastuse teenuse osutamise suhtes oleme saanud Kõo vallast.  Oktoobris on plaanis teha infotunde teenuse reklaamimiseks erinevates Viljandimaa kohtades

Aprill 2013. Teenus on edukalt käivitunud Karksi vallas, Kõo vallas, Võhma linnas ja ka Viljandi linnas on teenuse saajaid.
Teenuse kohta tehtud tagasiside analüüs klientidelt, abistajatelt ja KOV sots. töötajalt näitas, et teenusega ollakse rahul – seda nii klientide kui ka abistajate poole pealt.  Abistajad on märkinud, et parem võiks klientide poolne info neile – näiteks varasem teada andmine tööaegadest. Klientide tagasiside lehdedelt tuleb välja, et raskusi tekitab tööaja tabelite täitmine ja mõnele on teenus siiski kallis. Sotsiaaltöötajad näevad, et teenud on vajalik, teenuse hinnaga ollakse rahul ja loodetakse edasisele koostööle.

November 2013
.Projekt on läbi saanud, kuid teenuse osutamine jätkub tavapäraselt. Meil on olemas aktiivsed abistajad Suure- Jaani ja Karksi vallas ning Võhma linnas.
Teistes valdades on olemas abistajad ja kui on vajadus, oleme valmis ka seal teenust osutama. Koostöö kokkuleppe teenuse osutamiseks on meil Võhma, Karski ja Kõo vallaga. Teiste valdadega oleme teinud koostööd ja vajadusel on kõik vallad nõus oma puudega inimesi teenuse ostmisel aitama.
Oleme alati olemas, kui vajate abi kodust välja saamisel !!

Meie tegemistest on kirjutatud erinevates vallalehtedes:
Kõo valla leht novembris 2012
http://www.vald.koo.ee/public/vallaleht/K6o_vallaleht_nov_2012.pdf
Karksi valla leht jaanuar 2013
http://www.karksi.ee/dat/failid/ajaleht/2013/Karksi%20Sõna%202013-01%20jaanuar.pdf
Lõuna-Mulgimaa leht märts (Abja, Halliste , Mõisaküla vallaleht)
http://www.abja.ee/ul/LounaMulgimaa_veebruar2013.pdf
Suure- Jaani valla leht märts( artiklid)
http://web.suure-jaani.ee/leole/
Sakala ajaleht (19.märts)
http://www.sakala.ajaleht.ee/1173016/isiklik-abistaja-on-monele-inimesele-silmade-ja-jalgade-eest-ja-jalgade-eest
Sakala „ lisa ajakiri 60+, juuni kuu number
http://issuu.com/yhinenudajalehed/docs/60__juuni_2013, lk 11
Sakala ajaleht (23.september)
http://www.sakala.ajaleht.ee/2573880/isikliku-abistaja-teenus-uritab-jalgu-alla-saada

Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Toetussumma on 22 448, 79 eurot, mis moodustab 90 % projekti kogumaksumusest

Edasine info
Jaanika Toome,
projektijuht
MTÜ Teeme
teeme@mtuteeme.com
mob: 588 02462