Isikliku abistaja teenuse arendamine Viljandimaal (2011/12, KÜSK SFV)

MTÜ Teeme viis aastal 2011 september – 2012 märts läbu projekti „Isikliku abistaja teenuse (IAT) arendamine Viljandimaal“.

Eesmärk: sotsiaalvaldkond, isikliku abistaja teenuse kaudu suurendame erivajadustega inimeste osalemist kõikides eluvaldkondades, tõstes nende aktiivsust ja sidusust ühiskonnas, kujundades seeläbi neile tervist soosivat elukeskkonda.

Projekti jooksul läbiviidavad tegevused: lähtudes kaasamise heast tavast kaasame spetsialiste koostöövõrgustiku loomisel ja IAT osutamiseks vajaliku äriplaani koostamiseks (teenuse kirjeldus, sihtgrupi ja hetkeolukorra analüüs, konkurentsianalüüs, SWOT analüüs, teenuse kvaliteedistandardid ja tulemusmõõdikud, teenuse osutamise ressursid, finantside planeerimine, finantsprognooside ja turundusplaani koostamine jm).

Tulemused, mida projektiga saavutatakse: toimiva spetsialistide koostöövõrgustikuga on välja töötatud Viljandi maakonnale sobiv teenuse osutamise kirjeldus ja kord; IAT osutamiseks on koostatud põhjalik äriplaan.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 5850,00 euroga, mis on 90 % projekti kogumakusmusest