Alustavate Seltiliste baaskoolitus

 

Õppekava „Alustavate seltsiliste baaskoolitus“

Koostas Epp Johani

Täiendkoolitust viib läbi MTÜ TEEME

 1. Õppekava nimetus

Alustavate seltsiliste baaskoolitus

 1. Õppekava rühm

Õppekava rühm: Õenduse- ja ämmaemanda õppekava rühm

 1. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: koolituse läbinu tuleb paremini toime erinevate inimeste ja situatsioonidega. Külastades eakaid ja erivajadustega inimesi märkab ohutegureid kodudes ja on motiveeritud ennast täiendama ning inspireerib ka oma eakaaslasi.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • on tutvunud aktiivse kuulamise tehnikatega;
 • märkab riskikohti eakate kodudes ja kirjeldab neid, kust abi otsida;
 • esitleb enese kehtestatud piire ja oskab seista enda eest;
 • arvestab eakate iseärasustega;
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: Empaatilised igas eas inimesed, kes on valmis oma aega ja oskusi rakendama suheldes üksikute eakatega või erivajadustega inimestega.

Õppe alustamise tingimused: toob karistusregistri väljavõtte enda kohta.

 1. Õpikeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub päevakeskuse saalis, kus saab vastavalt vajadusele paigutust muuta. WC ja koolituseks vajaminev tehnika olemas. Kohvipausi võimalus.

 1. Õppe maht, õppe ülesehitus

Õppemaht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 36 ak t. Sellest 24 tundi on auditoorset õpet  ning 9 tundi iseseisvat tööd.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus sh õppe sisu, õppemeetodid ja iseseisev töö

 

Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu ja õppematerjalid

Õppemeetodid

Iseseisev töö

Auditoorne õppimine 4 tundi

 

Seltsilise eetika.

Hea tahte kokkulepe

Aktiivne kuulamine.

 

Paaris töö, grupitöö

Kodus kirjutab tänase koolituse kohta kokkuvõtte

käsikirjas

Auditoorne õppimine 4 tundi

 

Enesekehtestamine, minu väärtused ja tõekspidamised,

kolme osaline mina sõnum

 

Paaris ja grupitööd

Kodus kirjutab endale mõistlikud reeglid ja vastu võetavuse piirid nii, et arvestab oma tervist ja pere olukorda ning tööd

Auditoorne õppimine 4 tundi

Koduohutus

Slaidid ja kogemuslood

Kodus kirjutab ühe eaka kodukülastuse põhjal kokkuvõtte koduohutust silmas pidades

Auditoorne õppimine 4 tundi

 

Eakate iseärasused ja nende motiveerimine.

Vabatahtlik tegevus

Loeng, paaris ja grupitööd

Kodus kirjutab enese õpimotivatsioonist, enda õpivajadustest ja eakate motivatsiooni ideedest.

Auditoorne õppimine 4 tundi

 

Enese regulatsioon Mõtted, tunded, emotsioonid- nendega toimetulek

Loeng,  arutelu, grupitöö

Kirjutab kodutöö

Auditoorne õppimine 4 tundi

 

Eneseabi võtted, kuidas säästa ja puhastada end võõrast murest, hädast.

Praktilised harjutused

Kodus kirjutab, millised meetodil tal töötavad, milliseid nippe tahab edaspidi kasutada

 

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Toimub mitteeristuv hindamine

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Tagasiside küsimine õppijatelt

 

Peale iga loengut esitab õppija etteantud küsimuste põhjal kirjaliku kodutöö. (mida õppis, mis oli uus tema jaoks, kuidas jäi rahule teema läbiviimisega, kuidas plaanib rakendada neid teadmisi, Milline muutus toimus tema enesega osaledes koolitusgrupis)

Koolitajapoolne tagasiside

Õigeaegselt esitatud kodutööde kohta saab iga õppija tagasiside suuliselt

Hindamiseeldus

Koolituse päevadest osavõtt

Esitatud kodutööd.

Osalus protsent vähemalt 95%

 

 

 1. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Epp Johani on läbinud Täiskasvanute koolitaja koolituse ja omab koolitaja tase 6. MTÜ AVITUS-e  poolt läbiviidud grupijuhtide baaskoolitus 54 ak t, tugiisiku koolitus, 120 ak t, veebipõhiste nõustajate koolitus ja supervisioon 10 ak t, koovisioon.

Täiskasvanute koolitamise kogemus(sh enesearengu töötoad, erinevate tugigruppide juhtimised ja täiskasvanu hariduse propageerimised) alates 2011.a.